Vakgebieden

Filosofie kent verschillende specialistische deelgebieden (vakdisciplines). Hieronder vind je meer informatie over deze vakgebieden.

Cognitiefilosofie

Wat is bewustzijn en wat zijn gedachten? In de cognitiefilosofie draait het om vragen over de aard en status van de menselijke geest.

Bekijk Vakgebied

Esthetica

Is het een kwestie van smaak wat we mooi vinden, of kunnen we er zinvolle uitspraken over doen? Esthetica houdt zich bezig met schoonheid en kunst, en wordt ook wel kunstfilosofie genoemd.

Bekijk Vakgebied

Ethiek

Centraal in de ethiek staat het goede leven. Het goede leven gaat over geluk, maar evenzeer over hoe je goed handelt. Hoe handel je goed ten opzichte van medemensen, dieren en de aarde?

Bekijk Vakgebied

Geschiedenis van de filosofie

Vanaf de Oudheid denken filosofen over de grote ideeën en problemen van de samenleving, de wetenschap en de cultuur. Verschillende filosofen houden zich specifiek bezig met het bestuderen van de filosofische traditie.

Bekijk Vakgebied

Geschiedfilosofie

De geschiedfilosofie houdt zich bezig met de betekenis die we toekennen aan de menselijke geschiedenis.

Bekijk Vakgebied

Godsdienstfilosofie

Waarom geloven mensen in God? Is het rationeel om in een God te geloven? Godsdienstfilosofen pogen het wezen en het doel van religie te doorgronden.

Bekijk Vakgebied

Kennistheorie

Welke criteria bepalen dat iets kennis is? Dat is de grote vraag waar de kennistheorie, ook bekend als epistemologie of kennisleer, om draait.

Bekijk Vakgebied

Kinderfilosofie

Kinderfilosofie vertrekt vanuit de intuïtieve verwondering die kinderen hebben. Door samen te spreken over filosofische vragen worden kinderen bewust van hun eigen gedachten en die van anderen.

Bekijk Vakgebied

Logica

Hoe bewijs je dat een stelling waar is? De logica houdt zich bezig met de formele regels van het denken. Behalve tot de filosofie wordt het ook tot de wiskunde gerekend.

Bekijk Vakgebied

Metafysica

Metafysica betekent letterlijk “wat na de natuur (fysica) komt” of wat de natuur overstijgt. Het houdt zich bezig met vragen als "wat is bestaan?”

Bekijk Vakgebied

Milieufilosofie

De milieufilosofie houdt zich bezig met de relatie tussen mens en milieu. Onderdelen van de milieufilosofie zijn bio-ethiek, ecofeminisme en ecotheologie.

Bekijk Vakgebied

Niet-westerse filosofie

De term ‘filosofie’ verwijst in academische contexten vaak naar westerse filosofie. Er zijn ook veel niet-westerse denktradities, zoals de Chinese, Indiase en Islamitische filosofie.

Bekijk Vakgebied

Ontologie

Ontologie is een tak van de metafysica en wordt ook wel zijnsleer genoemd. Het beschrijft de eigenschappen van het geheel van dingen waarvan aangenomen wordt dat ze bestaan.

Bekijk Vakgebied

Politieke en sociale filosofie

Hoe moeten mensen samenleven? Politieke en sociale filosofie gaan over maatschappelijke vraagstukken, sociaal gedrag en de verdeling van macht.

Bekijk Vakgebied

Praktische filosofie

Praktische filosofie heeft tot doel inzicht te krijgen in jezelf en de wereld. Het gaat over levens- en loopbaanvragen, maar ook over ethische vragen binnen bestuur, organisatie en samenleving.

Bekijk Vakgebied

Rechtsfilosofie

Alle burgers hebben rechten en plichten. De rechtsfilosofie wil doorgronden waar die op gebaseerd zijn en focust zich bovendien op de vraag hoe burgers en overheid zich tot elkaar moeten verhouden.

Bekijk Vakgebied

Retorica

De retorica is de kunst van de welsprekendheid en onderzoekt de overtuigingskracht van gesproken of geschreven teksten.

Bekijk Vakgebied

Taalfilosofie

Hoe krijgen woorden hun betekenis? Waar verwijzen woorden naar? Taalfilosofie betreft het filosofisch onderzoek naar taal in haar relatie tot de werkelijkheid.

Bekijk Vakgebied

Techniekfilosofie

De techniekfilosofie is de filosofische discipline die onderzoek doet naar aard en betekenis van techniek en de verhouding tussen techniek, mens en samenleving.

Bekijk Vakgebied

Wetenschapsfilosofie

Wat is goede wetenschap? De wetenschapsfilosofie is de discipline van de wijsbegeerte die onderzoekt hoe de wetenschap te werk gaat en tot kennis komt.

Bekijk Vakgebied

Wijsgerige antropologie

Wat is het juist dat de mens zo uniek maakt onder de dieren? De wijsgerige antropologie bestudeert de filosofische vraag naar het wezen van de mens, dus wat de mens specifiek tot mens maakt.

Bekijk Vakgebied

Vakgebied aanvragen?

Aanvragen